Teaching Staff

Sr.No Staff Name Aadhaar Card No.
1 Chanderkant Mehta 823377657772
2 Aman Sharma 433947176084
3 Dinesh 780698707452
4 Kamaljeet 996991329922
5 Yashpal 536291944650
6 Rupinder Kaur 547714632187
7 Rajni
8 Mohita 293511528345
9 Vikas Chabra 323874797919
10 Himanshu
11 Vijyant 550939478389
12 Manju Sha 990062275925
13 Narender 744171373770
14 Mayank Ahuja 586474875787
15 Neha
16 Gagan Puri 289947837349

Non- Teaching Staff

Sr.No Staff Name
1 Sr.Dalbir Singh
2 Bharatbushan
3 Kamini